Systém rostlin v homeopatii podle Michal Yakir

Právě uplynulý víkend se (nejen) ve Vzdělávacím centru Uroboros nesl zcela v duchu systému. Zatímco v Brně nám přednášel znalec nad znalce MUDr. Pavol Tibenský Scholtenův systém periodické tabulky, část lektorského týmu i někteří naši posluchači si udělali příjemný výlet do slovenské metropole, kde na půdě SAKH přednášela Michal Yakir, PhD, RCHom, svou vlastní systematizaci rostlinných léků v homeopatii. Když odhlédnu od všech ostatních benefitů, a že jich nebylo málo, jako velmi příjemné osvěžení rozhodně zapůsobil ženský prvek. Co si budeme povídat, většinou se v našich končinách setkáváme s mužskými přednášejícími, takže tato fundovaná, sofistikovaná a velmi příjemně působící dáma, schopná vnímat život kolem nás v často netušených souvislostech, působila jako chápající a vítané pohlazení na duši všech přítomných. V Bratislavě se tak utvořila nádherná a srdečná atmosféra a naprostou většinu posluchačů nadchl záměr SAKH v čele s MUDr. Vladimírem Petrocim v setkáních s Michal Yakir pokračovat formou návazných seminářů.

Vysvětlit na několika řádcích dokonalý a velmi snadno pochopitelný systém není možné. Jde o obrovské penzum informací, které však do sebe úžasně zapadají. Abyste složili puzzle s jasným výsledným obrázkem a výpovědní hodnotou, musíte mít jednak k dispozici všechny dílky, jednak je musíte také správně seskládat. Nicméně bych ráda na tomto místě poněkud vytrhla z kontextu pár zajímavých střípků, které mohou příznivce homeopatie zaujmout.

Michal Yakir má za sebou více než dvacetiletou homeopatickou praxi, na systému rostlin pracovala zhruba 15 let. Vyšla ze svého botanického vzdělání, které excelentním způsobem propojila s homeopatickou materií medikou, souvislostmi psychologickými, filozofickými, historickými a v neposlední řadě náboženskými.

Začala vnímat celé skupiny léků a zkoumala, jakou mají základní myšlenku, co je spojuje. Trvalo téměř rok, než vyřešila otázku, který botanický systém má použít. V chemii je to mnohem jednodušší – je daná tabulka prvků. V rostlinách je více systémů jejich klasifikace. Vybrala si systém, který vychází z evolučního uspořádání rostlin, protože lidé se také vyvíjejí a potřebují systém, který zrcadlí jejich vývoj. Homeopatie je pro Michal nástroj, jak pomoci lidstvu v jeho vývoji. Rostliny jsou velmi vhodným prostředkem, protože se stále vyvíjejí. Rostlina nikdy nepřestane růst. Od chvíle, kdy je semínko zaseto a vzejde z půdy, až do úhynu se neustále vyvíjí. Byly důležité pro Zemi – kyslík, biologický základ pro existenci zvířat i lidí. Rostliny jsou motorem evoluce.

Celou evoluci rostlin autorka rozdělila do šesti etap, které reprezentuje šest sloupců přehledné tabulky. Jednotlivé řádky tabulky pak představují úroveň jakési zralosti, chcete-li vyspělosti, která je paralelou k různým fázím vývoje lidského jedince – od prenatálního vývoje až po hluboké stáří.

Jednotlivé sloupce (fáze evoluce rostlin) pojala Michal velmi komplexně. Vyšla ze znaků a charakteristik rostlin, které se v dané vývojové etapě na naší planetě objevily, a vše dala do kontextu historického vývoje, jednotlivých dnů stvoření světa podle Genesis, velmi logicky odvodila také souvislost s jednotlivými čakrami. A v neposlední řadě do celého systému mistrně zakomponovala mužskou a ženskou kvalitu, jin a jang, nutnost jejich rovnováhy pro zdravý vývoj jedince. Na řadě příkladů jsme si ukázali, jaké typy patologií vznikají při nevyváženosti mužského a ženského elementu.

Je třeba se naučit mít obě tyto kvality v rovnováze – ženská stránka je schopná obsáhnout, zahrnout něco jiného, je to energie a pocit jednoty, plynulosti a emočního prožívání. Mužská energie představuje sílu, šíp, zacílení, nedokáže v sobě nic obsáhnout, je to strategie soutěžení, nastavování pravidel a zákonů. Když převládne mužský princip, začneme soutěžit, což je cesta k oddělení, diferenciaci. Naše cesta začíná pod silným vlivem ženského (mateřského) elementu všeobjímající láskou, prostým stavem bytí, bezpodmínečné lásky, je to všechno neuvědomělé. Kvalita lásky však chce být poznaná, chce, aby se pro ni někdo vědomě rozhodl, a proto se musíme oddělit, poznat ji a vědomě si ji zvolit. A pak následně vědomě znovu dospět k jednotě, uvědomit si podstatu.

Pátý sloupec tabulky představuje v evoluci (nejen rostlin) zásadní bod zlomu, okamžik, kdy je ženský element zcela potlačen mužskou stránkou. Emoce jsou válcovány myslí. Jednota je zapomenuta ve prospěch oddělenosti. Kriticismus související se silnou mužskou energií vede k rigiditě, černobílému vidění skutečnosti, stanovení jasných a přísných pravidel také v náboženských otázkách. Paralelu v historickém vývoji nacházíme v období zhruba od r. 250 našeho letopočtu až do vrcholného středověku. Křesťanská církev vytvořila jasně danou strukturu, v církvi došlo k řadě štěpení (východní, západní, katolíci, evangelíci), vládne monarchický systém, víra se využívá k ovládání lidí (křížové výpravy, inkvizice), od poselství lásky (Kristus) se vše vyvinulo do struktury, kde je důležitá dominance, závislost, tupá poslušnost. Vedou se „svaté“ války (křížové výpravy, patří sem i džihád). Tyto války mají zcela jiný charakter než války v minulých etapách: nezabíjí se ve jménu chamtivosti a zisku, ale ve jménu Boha – mám na to právo, protože jedině moje víra je ta správná, probouzí se náboženský fanatismus. Jako by se zde ozývalo: „Bůh je na naší straně, když jsi jiný než my a nevěříš tomu, čemu věřím já, zabiju tě.“ Předcházející velký rozvoj věd a filozofie dokázal rigidní středověk úspěšně podupat, jsme zde svědky potlačování žen, archetypální ženy začaly být nazývány čarodějnicemi spolupracujícími s ďáblem. Tohle všechno lze chápat jako důsledek všech potlačených emocí, které neměly místo v rigidních myslích, a tak začaly být tyto ženy označovány za zlé, nečisté, ďábelské. Tento hon na esenciální ženství byl pak završen inkvizicí, upalováním čarodějnic, což lze vnímat jako velmi symbolické zadupání ženského elementu. Rigidní myšlení vedlo k pověrčivosti (toto vrcholí u Apiales – krásným příkladem může být homeopatický lék Conium). Na začátku pátého sloupce leží čeleď Rosaceae a týž sloupec nachází završení v rigiditě, přísnosti, potlačení, strachu a pověrčivosti u řádu Apiales (ženy, které nesnášejí muže).

A další střípek: Řád Asterales je esencí celého šestého sloupce, který představuje vrchol dosavadní evoluce. Zde jeden nádherný příklad a demonstrace doktríny signatur – slunečnice (Helianthus, čeleď Asteraceae n. Compositeae) není jeden květ (podobně i ostatní zástupci této čeledi), je to komunita obrovského množství drobných kvítků, které vytvářejí dojem, že jsou jedním květem (jednota). Ale každý z těchto kvítků má své vlastní semínko, vlastní plod (individualizace), některé z kvítků jsou tubulární, některé (ty okrajové) mají jazýček. Kvítky uprostřed přitahují opylovače, květy na okraji dělají jenom reklamu. To je skutečná kooperace, spolupráce. „Natlačenost“ na sebe vysvětluje touhu po vlastním soukromí, nedotýkejte se mě, ale potřebuji, abyste mě viděli.

Svým přístupem, vědomostmi, komplexností a poutavým vyprávěním si nás Michal Yakir dokázala získat.

Když svůj třídenní bratislavský seminář zakončila tvrzením, že homeopatie je medicínou budoucnosti a nového stádia vývoje lidstva, sklidila zasloužený souhlasný potlesk. Za „uroboří“ výpravu hlásíme, že termín dalšího bratislavského semináře máme zapsán ve svých diářích.

Jana Marušáková

Další informace o připravovaných seminářích SAKH najdete zde: http://www.akademiahomeopatie.sk/

Jak se objednat?

606 656 289, 605 839 508